www.yahyahalalfood.com
 • สั่งซื้อแบบออนไลน์
 • เนื้อสวรรค์
 • เนื้อแดดเดียว
 • เนื้องบ
 • ลิ้นแดดเดียว
 • เนื้อสะเต๊ะ
 • เนื้อฝอย อบกรอบ
 • เนื้อเชียง
 • ไก่เชียง
 • ลูกชิ้นเนื้อ
 • ลูกชิ้นเนื้อโคขุน จัมโบ้
 • ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
 • ลูกชิ้นไก่
 • ลูกชิ้นปลาหมึก
 • แหนมไก่
 • ไส้กรอกข้าว รสเนื้อ
 • น้ำจิ้มลูกชิ้นเนื้อ
 • ความหมายของคำว่าฮาลาล
 • ประโยชน์ของเนื้อโค
 • ส่วนประกอบของเนื้อวัว
ส่วนประกอบของเนื้อวัว
สันไหล่
สันแหลม
ซี่โครง
เสือร้องไห้
ปลาช่อน
ใบพาย
รักบี้
น่อง
สันนอก
สันใน
T-Bone
เนื้อชายท้อง
เนื้อใบบัว
ลูกมะพร้าว
เนื้อสันสะโพก
เนื้อพับใน
เนื้อพับนอก
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาไทย
CHUCK SHOULDER
สันไหล่ สันส่วนหน้า
FRINGER
เนื้อร่องซี่โครง
SHANK
น่อง
HUMP
โหนก
SKIRT
บังลม
SILVER SHARK
น่องแก้ว
LEAN MEAT
เนื้อแดง
CHUCK ARM
รักบี้
CHUCK TENDER
ปลาช่อน
CHUCK EYE
ใบพาย
BRISKET
เสือร้องให้
PRIME RIB
สันกลางติดกระดูก
RIB EYE
สันกลางถอดกระดูก
SHORT RIB A
เนื้อซี่โครง A
T-BONE
สันนอกติดกระดูก
STRIP LOIN
สันนอก
BAVETTE
เนื้อชายท้อง
ONGLET
เนื้อขั้วตับ
TAIL
หางลอกหนัง
MARROW BONE
กระดูกซุป
TENDER LOIN
สันใน
FLANK STEAK
ในบัวเสต็ก
SIRLOIN
สันสะโพก
BOTTOM ROUND
สะโพกนอก
TOP ROUND
สะโพกใน
SIRLOIN TIP
หางสันสะโพก
SHANK BONEIN
น่องติดกระดูก
TOUNGE
ลิ้น
STEW BEEF
เนื้อน่องสตูว์
BURGER
เบอร์เกอร์
SCRAP MEAT GRADE A
เศษเนื้ออย่างดี
KNUCKLE
ลูกมะพร้าว
ภาพจาก Ku Beef สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด